Lakossági pályázat

Otthon Melege Program

Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

(ZFR-CSH/2016)

A pályázatok benyújtása 2016. július 1-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Támogatás célja

Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

Pályázók köre

A pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki:

- lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

- a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;

- nem természetes személy;

- nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;

- cselekvőképtelen természetes személy;

- kiskorú természetes személy;

Nem nyújtható támogatás:

- a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz;

- olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van;

- olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;

- használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.

Pályázattal érintett épületek köre:

A pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával2 épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Az épületburkot érintő beavatkozások esetén a beépíteni tervezett új / felújított szerkezeteknek meg kell felelni a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott épülethatároló szerkezetek hőátbocsátására vonatkozó költségoptimalizált követelményszintnek.

Támogatható tevékenységek köre

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása

A pályázat beadását megelőzően saját költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében visszamenőleg támogatás nem igényelhető, azonban a pályázat keretében cseréjük támogatható.

Támogatható korszerűsítések:

- fűtött és fűtöttetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia-megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása;

- az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható);

- a megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség - az új és a megmaradó külső oldali nyílászárók esetében is - a vonatkozó jogszabályok - 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet / 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - előírásainak betartása mellett.

Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek.

A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése

A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban a pályázat keretében – a Pályázati Útmutató vonatkozó előírásaira figyelemmel – lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.

Támogatható korszerűsítések:

- Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése;

- Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében;

- A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése.

A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.

III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása

A pályázat keretében minden olyan magántulajdonban lévő fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréjével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható:

- Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;

- Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,

- Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása,

Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.

Csak és kizárólag olyan helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyek a 813/2013/EU rendelet értelmében 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.

Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) rendszert kiegészítő alábbi elemek:

- napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);

- napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5, áramtermelés céljából);

- brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

A megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén, amennyiben a megújuló energiát hasznosító rendszer a primer energiaszolgáltató rendszerére közvetlenül csatlakozik, akkor a primer energiaszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges.

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha a rendszer megfelel a Pályázati Útmutató 5. számú mellékletben foglalt előírásoknak, a tervezéskor hatályos jogszabályokban foglalt elvárásoknak, továbbá ha az energiaellátással érintett épület megfelel a vonatkozó energetikai követelményeknek.

Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

Támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

- 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

- 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

Ha a pályázattal kapcsolatban merülnek fel kérdései, vagy szeretne bővebb információt kapni, szívesen állnak rendelkezésére kollégáink:

Mitro Attila Tel.: 06-20-927-7556

Zilahy Zoltán Tel.: 06-70-431-9228

A pályázat további dokumentumait az alábbi címen találjátok:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/csaladi-hazak-felujitasaval-folytatodik-az-otthon-melege-program

Aktuális hírek

GREEN PLAN ENERGY KFT.

3700 Kazincbarcika, Csók István út 46.

+36 70 365 5887

© 2014 GreenPlan Energy Kft.

Created by Z-MEDIA